60 Pintu Pahala (Tuntunan Islami)

Berikut ini ww.com akan memberikan beberapa amalan yang jika dilakukan maka akan mengantarkan pada kebaikan dan dapat menjadi pintu/jalan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Berikut selengkapnya:

1. TAUBAT

“ Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah,hai orang-orang yang beriman supaya kamuberuntung “(An Nur 31)

Sesungguhnya Allah Ta’ala membentangkantangan-Nya pada waktu malam untuk menerimataubat orang yang berdosa pada waktu siang danDia membentangkan tangan-Nya pada waktu sianguntuk menerima taubat orang yang berdosa padawaktu malam hingga terbitnya matahari daritempat terbenamnya) “(Muslim)

“ Allah ta’ala berfirman : Wahai anak Adam,sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharapkepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimuapapun yang ada pada dirimu. Wahai anak Adamseandainya dosa-dosamu menjulang ke langitkemudian engkau minta ampun kepada-Ku niscayaAku akan mengampunimu. Wahai anak Adamsesungguhnya jika engkau menda-tangi-Ku dengankesalahan sepenuh bumi kemudian engkaumenemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku sedikitpunmaka aku akan memberimu ampunan sepenuhbumi “ (Shahih Turmudzi)

“ Orang yang bertaubat dari dosanya bagaikanorang yang tidak punya dosa sama sekali “shahih Ibnu Majah)

“ Seandainya kalian melakukan kesalahankesalahansepenuh langit, kemudian kalianbertaubat, niscaya taubat kalian akan diterima ”(Shahih Ibnu Majah)


2. MENUNTUT ILMU

“ Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yangberiman diantaramu dan orang-orang yang diberiilmu pengetahuan beberapa derajat “ (AlMujadalah 11)

Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmuniscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga(Shahih Al-Jami)

Siapa di pagi hari berangkat ke masjid hanya untukmempelajari kebaikan atau megajarkan kebaikan,maka baginya bagaikan pahala orang yangmelakukan haji dengan sempurna (Shahih Targhib danTarhib)

Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka diaberada di jalan Allah hingga kembali(Shahih Turmuzi)

Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik makaAllah akan memberikannya pemahaman terhadapagama (Shahih Ibnu Majah)


3. HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI

Suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepadaAllah ta’ala lalu mereka berdiri, niscaya akandikatakan kepada mereka : Berdirilah kaliansesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosakalian, dan kesalahan-kesalahan kalian telahdiganti-kan dengan kebaikan (Shahih Al-Jami)

Suatu kaum yang berzikir kepada Allah niscayamalaikat akan mengelilingi mereka, rahmatdicurahkan kepada mereka dan diturunkan kepadamereka sakinah dan Allah sebut-sebut merekaterhadap makhluk yang ada disisi-Nya (Shahih Al Jami)


4. ZIKIR

“ Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Akuingat (pula) kepadamu “ (Al Baqarah 152)

Sesungguhnya Aku berdasarkan persangkaanhamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya saatdia mengingat-Ku, jika dia mengingat-Ku dalamdirinya, maka Akupun akan mengingatnya dalamdiri-Ku, dan jika dia mengingat-Ku di hadapanorang-orang maka Aku-pun akan mengingatnyadihadapan makhluk-makhluk yang lebih baik darimereka, jika mereka mendekatiku sejengkal makaAku akan mendekatinya sehasta dan jika diamendekati-Ku sehasta maka Aku mendekatinyasedepa dan siapa yang mendatangiku denganberjalan maka aku mendatanginya dengan berlari.


5. BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN

“ Setiap kebaikan adalah shadaqah, dan orang yangmenunjukkan kepada kebaikan bagaikan orangyang melakukannya “(Shahih Al Jami’)

“ Hendaklah kalian mengusahakan kebaikan,karena hal tersebut dapat melindungi dari matisecara buruk “(Shahih Jami’)


6. KEUTAMAAN BERDAKWAHDI JALAN ALLAH

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripadaorang yang menyeru kepada Allah, mengerjakanamal yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya akutermasuk orang-orang yang berserah diri “(Fushshilat 33)

“ Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayahkepada seseorang atas perantara kamu maka(ganjarannya) lebih baik bagi kalian daripada kalianmendapatkan seekor onta merah3)“(Muslim)

“ Siapa yang mengajak kebaikan maka baginyapahala seperti pahala orang yang mengikutinyatanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan siapa yang mengajak kesesatan maka baginya dosaseperti dosa orang yang mengikutinya tanpamengurangi dosa mereka sedikitpun “(Muslim)


7. AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR

“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolonganumat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruhkepada yang ma’ruf dan mencegah dari yangmunkar, merekalah orang-orang yang beruntung “(Ali Imran 104)

“ Sesungguhnya ada dari ummatku yang diberikanpahala seperti pahalanya generasi pertama, (haltersebut karena) mereka mencegah kemunkaran “(Silsilah Shahihah)


8. BELAJAR ALQURAN, MEMBACADAN MENGHAFALNYA

“ Sebaik-baik kalian adalah orang yang be-lajar AlQuran dan yang mengajarkannya “(Bukhori)

“ Orang yang membaca Al Quran dan dia pandaimembacanya maka (nanti di akhirat akandikumpulkan) bersama para malaikat yang mulia,sedangkan orang yang membaca Al Quran dan diaterbata-bata karenanya serta kesusahan makabaginya dua pahala “ (Muttafaqalaih)

Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullahmaka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikanakan dilipatkan gandakan sepuluh, saya tidakmengatakan ( آل م ) satu huruf, akan tetapi alif satuhuruf, lam satu huruf dan mim satu huruf(Bukhori)

“ Siapa senang dirinya mencintai Allah dan Rasul-Nya maka hendaklah dia membaca Mushhaf ini (AlQuran) “ (Shahih Bukhori)

“ Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al Quran :“Bacalah dan mendaki-lah, bacalah dengan tartil sebagaimanaengkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnyakedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca “(Shahih Bukhori)

Inginkah salah seorang diantara kalian yangkembali ke keluarganya membawa tiga ekor ontayang sedang hamil dan gemuk-gemuk?, kamiberkata : Ya, maka beliau bersabda : tiga ayat yangkalian baca dalam shalat kalian itu lebih baik daritiga ekor onta hamil yang gemuk. (Muslim)


9. BELAJAR AL QURAN DI MASJID

Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumahAllah yang didalamnya mereka membaca Al Qurandan mempelajarinya diantara mereka, kecuali akanditurunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkanrahmat dan dikelilingi oleh para malaikat sertaAllah sebut-sebut mereka pada (makhluk) yang adadisisi-Nya. (Muslim)


10. MEMBERI SALAM

Sesungguhnya yang pasti mendatangkan ampunanadalah mengucapkan salam dan pembicaraan yangbaik. (Shahih Al-Jami’)

Tidak masuk syurga kecuali kalian beriman, dantidak beriman sebelum kalian saling mencintai,maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jikakalian kerjakan kalian akan saling mencintai,sebarkanlah salam diantara kalian. (Muslim)


11. BERJABAT TANGAN

Siapa saja diantara dua orang muslim yangberjumpa, kemudian salah seorang diantarakeduanya mengambil tangan sahabatnya untukberjabat tangan, dan mereka memuji Allahsemuanya, (maka jika mereka) berpisah tidak adadosa diantara mereka berdua.(Shahih Al-Jami’)


12. CINTA KARENA ALLAH

Layak untuk mendapatkan cintaKu bagi orang yangsaling mencintai karena-Ku. Orang yang salingmencintai karena-Ku (di hari kiamat) akanditempatkan di menara dari cahaya, tempat yangdiingini oleh para nabi, orang-orang yang benar danpara syuhada (Shahih Jami’)

Sesungguhnya Allah ta’ala berfirman pada harikiamat : Mana orang-orang yang saling mencintaikarena kebesaran-Ku, hari ini Aku akan menaungimereka pada saat tidak ada naungan selainnaungan-Ku “ (Muslim)

Siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, makacintailah seseorang hanya karena Allah.


13. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) KARENAALLAH TA’ALA

Siapa yang mengunjungi orang sakit ataumengunjungi saudaranya karena Allah, maka akanada yang memanggilnya: Kebaikan buatmu danperjalananmu, dan pesanlah tempatmu di syurga(Shahih Bukhori)


14. MEMBANTU ORANG LAIN DAN MEMENUHIKEBUTUHAN MEREKA

Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya,niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya(Shahih Al-Jami)

Allah akan selalu menolong hambanya selamahambanya selalu menolong saudaranya.(Muslim)

Sungguh jika saya berjalan bersama saudara saya yang muslimdalam rangka memenuhi kebutuhannya hal itu lebih sayasukai dari i’tikaf di masjid selama sebulan(Silsilah shahihah)

Siapa yang berjalan bersama saudaranya dalamrangka memenuhi kebutuhannya hingga terpenuhikebutuhannya, maka Allah akan memantapkankakinya pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir(hari kiamat)( Silsilah Shahihah)


15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN

Sebaik-baik amalan adalah mendatangkankesenangan terhadap saudaramu yang beriman,melunaskan hutangnya dan memberinya makandengan sekerat roti “(Shahih Jami’)


16. UTANG

Seorang muslim yang memberikan pinjamankepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kalim a k a i t u b a g a i k a n sedekah darinya sekali Shahih Ibnu Majah)


17. MENOLONG ORANG DALAMMASALAH UTANG

Siapa yang menunda (pembayaran utang) orangyang kesulitan atau menggugurkannya niscayaakan Allah berikan dia naungan pada hari tidakada naungan selain naungan-Nya (Shahih Jami’)

Siapa yang memberikan kemudahan bagi orangyang kesulitan niscaya akan Allah berikankemudahan baginya di dunia dan akhirat(Shahih Jami’)

Dahulu ada seseorang yang memiliki piutangkepada orang-orang, maka dia berkata kepadaanaknya : “ Jika kamu mendapatkan orang yangkesulitan biarkanlah, semoga Allah akanmemaafkan (kesalahan) kita, maka tatkala diaberjumpa dengan Allah, Dia (Allah) melewatkan( m e m a a fkan)-nya. (muttafaq alaih)

Siapa yang ingin ditolong Allah dari kesusahan harikiamat maka berilah tangguh (pembayaran utang)b a g i o r a n g yang kesulitan atau gugurkanlah (muslim)


18. MENUTUPI AIB ORANG LAIN

Seorang hamba yang menutupi aib hamba lainnyadi dunia niscaya Allah tutup aibnya di hari kiamat(Muslim)

Siapa yang menutupi aib seorang muslim makaakan menutup aibnya di dunia dan akhirat(muslim)


19. MEMBELA KEHORMATANORANG MUSLIM

“ Siapa yang membela kehormatan saudaranya,niscaya Allah akan melindugi wajahnya dari apineraka pada hari kiamat “(Shahih Jami’)

“ Siapa yang menolong saudaranya dari kejauhanmaka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat“ (Shahih Jami’)


20. MENDAMAIKAN MANUSIA

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikanbisikanmereka, kecuali bisikan-bisikan dari orangyang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atauberbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaiandiantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuatdemikian karena mencari keridhaan Allah, makakelak kami memberi kepadanya pahala yang besar “(An Nisa 114)

“ Maukah engkau aku beritahukan (perbuatan)yang lebih utama derajatnya dari puasa, shalat danshadaqah ?, mereka menjawab : Ya, beliaubersabda : Mendamaikan antara dua pihak “(Shahih Abu Daud).

Taubat orang yang berdosa pada waktu siang danDia membentangkan tangan-Nya pada waktu sianguntuk menerima taubat orang yang berdosa padawaktu malam hingga terbitnya matahari daritempat terbenamnya.


21. SILATURAHIM

“ Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabatitu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya(daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah “(Al Anfal 75)

“ Orang-orang yang berbuat kebaikan melindungidirinya dari mati buruk, shadaqah yangdisembunyikan akan meredam murkan Robb,silaturrahmi akan menambah umur “ (ShahihTarghib)

“ Shadaqah terhadap orang miskin akan dinilaishadaqah, dan (shadaqah) terhadap sanak saudaradinilai dua : shadaqah dan penyambungsilaturahim “ (Shahih Targhib)

“ Tidak ada ketaatan kepada Allah swt yang lebihcepat mendapatkan pahalanya kecuali silaturahim(menyambung persaudaraan), dan tidak ada suatu kemunkaran yang lebih cepat mendatangkanhukuman kecuali memutus persaudaraan “ (ShahihJami’)


22. AKHLAQ YANG BAIK

“ Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalamtimbangan selain akhlak yang baik “ (Shahih Jami)

“ Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baikakan mendapatkan derajat orang yang bangunmalam (beribadah), dan puasa pada siang harinya”

“ Sesungguhnya orang yang paling dekat diantarakalian kepadaku pada hari kiamat adalah merekayang akhlaknya baik di dunia “ (Shahih Jami’)


23. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DIJALAN

Singkirkanlah segala rintangan dari jalan karenabagimu hal itu bernilai shadaqah “ (SilsilahShahihah)

“ Siapa yang menyingkirkan bahaya apa saja darijalannya kaum muslimin, Allah akan mencatatbaginya kebaikan, dan siapa yang dicatat baginyakebaikan maka Allah akan memasukkannya kedalam syurga “ (Shahih Jami’)


24. MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN

“ Siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan,kemudian dimakan sebagiannya anak Adam ataudiantara makhluk Allah, niscaya baginya (pahala)shadaqah “ (Bukhori)

“ Tujuh (golongan) yang tetap mengalir bagi merekapahalanya saat dia di kubur setelah kematiannya :Yang mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai,menggali (membuat) sumur, mewariskan mushaf,meninggalkan anak yang memintakan ampununtuknya setelah kematiannya “ (Shahih Jami’)


25. JUJUR

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalahkepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orangorangyang benar “ (At Taubah 119)

“ Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuranmengarahkanya kepada kebaikan, dan kebaikanmengarahkan kepada syurga “ (Shahih Jami’)


26. PENYAYANG

“ Diharamkan bagi neraka setiap orang yangsantun, sopan dan memudahkan serta dekatdengan manusia “ (Silsilah Shahihah)

“ Wahai Aisyah : Sesungguhnya Allah Maha Lembutdan menyukai kelembutan, dan Dia memberikanbagi sikap kelembutan apa-apa yang tidakdiberikan bagi sikap kekasaran dan apa-apa yangtidak diberikan kepada sikap selainnya “ (ShahihJami’)

“ Siapa yang memiliki rasa belas kasih meskipunterhadap sembelihan burung merpati, niscaya Allahakan menyayanginya pada hari kiamat “ (Bukhori)


27. KEUTAMAAN TAQWA

“ Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscayaDia akan mengadakan baginya jalan keluar “ (At-Thalaq : 2)


28. TAWADHU KARENA ALLAH SWT.

“ Siapa yang tawadhu’ karena Allah niscaya Allahakan mengangkat (derajatnya) “ (Muslim)


29. ZUHUD TERHADAP DUNIA

“ Zuhudlah kamu terhadap dunia niscaya Allahakan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadapapa yang ada di tangan manusia, niscaya merekaakan mencintaimu “ (Silsilah Shahihah)


30. BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

“ Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikankepada dua orang ibu-bapaknya “ (Al Ankabut 8)

“ Ridhonya Robb terletak pada ridho orang tua, danmurkanya Robb terletak pada murkanya orang tua“ (Silsilah Shahihah)

“ Celaka, celaka, celaka, (shahabat) bertanya : Siapaya Rasulullah ? : “Siapa yang mendapatkan keduaorang tuanya disaat tua, salah satunya ataukeduanya tapi tidak masuk syurga “ (Muslim)


31. BERBAKTI KEPADA BIBI

Allah swt berfirman : “ Dan bertakwalah kepadaAllah yang dengan (mempergunakan) nama-Nyakamu saling meminta satu sama lain, dan(peliharalah) hubungan silaturahim “ (An-Nisa:1)

“ Seseorang mendatangi Rasulullahshollallohu‘alaihi wa sallam dan berkata : “ Ya Rasulullah,sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosayang besar, apakah aku dapat bertaubat ?”, beliaubersabda : “ Apakah ibumu masih ada ?”, diaberkata : “ Tidak “, beliau bersabda : “ Apakahkamu punya bibi ?”, : “Ya”, beliau bersabda : “Berbuat baiklah kepadanya “. Shahih Turmuzi.


32. MEMPERHATIKAN PARA JANDA,ANAK YATIM DAN ANAK WANITA.

“ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dariRasulullah beliau bersabda : “ Orang yangmemperhatikan janda dan orang miskin bagaikanmujahid di jalan Allah “ saya (Abu Hurairah)mengira beliau juga bersabda : “ Bagaikan orangyang beribadah tiada henti dan bagaikan orangyang selalu shoum “ (Muttafaq alaih)

“ Saya dan orang yang mengurusi anak yatim(nanti) di Syurga seperti ini, seraya mengisyaratkandua jarinya

“Siapa yang mengusap kepala anak yatim karenaAllah, maka setiap usapan tangannya akanmelahirkan beberapa kebaikan, dan barang siapayang berbuat kebaikan kepada anak yatim wanitamaupun laki-laki yang ada padanya, maka saya akan bersamanya di syurga seperti ini, serayamengacungkan kedua jarinya, jari telunjuk dantengah “ (Ahmad 5/250)

“ Seseorang yang memiliki dua orang anak wanitalalu diperlakukannya dengan baik selamakeduanya bersamanya atau dia menemanikeduanya kecuali keduanya memasukkannya kesyorga [Shohih Ibnu Majah]


33. WUDHU

Siapa yang berwudu dan melakukannya denganbaik, maka segala kesalahannya keluar daritubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya”

“ Menyempurnakan wudhu pada saat tidakmenyenangkan, dan berjalan kaki ke masjid, danmenunggu shalat setelah shalat dapat mencuci(menghapus) kesalahan hingga bersih “ (ShahihTarghib)

“ Seseorang yang berwudhu dengan sempurna,kemudian melakukan shalat, niscaya dirinya akandiampuni antara shalatnya hingga shalatberikutnya” Muttafaq alaih.


34. WUDHU DALAM KONDISI YANGTIDAK MENYENANGKAN

“ Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapatmenghapus kesalahan dan meninggikan derajat”,mereka menjawab: “Mau ya Rasulullah ?”,“Berwudhu pada saat yang tidak menyenangkandan memperbanyak langkah ke masjid, danmenunggu shalat setelah shalat, itulah jihad, itulahjihad “ Muslim


35. MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAHWUDHU

“Siapa yang berwudhu dan menyempurnakanwudhunya kemudian mengucapkan : Asyhadu allailaah illallahu wahdahu laa syarikalah wa annaMuhammadan ‘abduhu wa rasuuluh,Allahummaj’alni minattawwabin waj’alni minalmutathahhirin, maka akan dibuka baginya pintupintusyurga yang dia dapat masuk dari mana sajadia suka “ (Muslim)


36. AZAN

“ Siapa azan selama dua belas tahun maka wajibbaginya mendapatkan syurga dan azannya setiaphari dicatat sebagai enampuluh kebaikan daniqomahnya dihitung tigapuluh kebaikan “ (ShahihJami’)

Mu’azin (orang yang azan) akan diampunisepanjang suaranya dan disaksikan oleh semuamakhluk-Nya” (Shahih Abu Daud)

“ Seorang mu’azin diampuni sepanjang suaranyadan pahalanya bagaikan pahala orang yang shalatbersamanya “ (Shahih Jami’)


37. BACAAN TATKALA MENDENGARAZAN

Siapa yang berkata tatkala mendengar mu’azin :tatkala (selesai) mendengarkan azan : AsyhaduAllaailaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa’annaMuhammadan abduhu warasuluh, radiitu billahirabba, wabil Islami diina wabimuhammadinnabiyya warasulaa, maka dosanya akan diampuni “(Muslim)

“ Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dia berkata :Saat kami bersama Rasulullah berdirilah Bilal danmelakukan azan, tatkala diam bersabdalahRasulullah : “ Siapa yang mengucapkan seperti apayang dia ucapkan dengan yakin akan masuk syurga


38. MEMBANGUN MASJID

“ Siapa yang membangun masjid sekedar rumahburung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akanmembangunkan untuknya rumah di syurga “Shahih Ibnu Majah


39. SIWAK

“ Siwak dapat mensucikan mulut danmendatangkan keridhoan Robb“ (Irwa’ul Ghalil).


40. BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT

“ Siapa yang bersuci di rumahnya kemudianberangkat ke rumah Allah untuk menunaikan salahsatu kewajiban dari Allah (shalat), niscaya langkahlangkahnyayang satu akan menghapuskankesalahan dan yang lainnya akan mengangkatderajat “ (Muslim)

“ Siapa yang segera berangkat ke masjid dankemudian (setelah selesai shalat) keluar darinyaniscaya akan Allah sediakan baginya syurga suatutempat di syurga setiap kali dia berangkat dankeluar dari masjid “

“ Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaansuci untuk melakukan shalat fardhu, makapahalanya bagaikan pahala orang yang sedangmelakukan ihram “ (Shahih Abu Daud)

“ Berikan kabar gembira kepada orang yangberjalan dalam kegelapan menuju masjid, yaitubahwa mereka akan mendapatkan cahaya yangterang benderang pada hari qiyamat “ (Shahih IbnuMajah)


41. SHALAT DI AWAL WAKTU

“ Perbuatan yang paling disukai Allah adalah(melakukan) shalat pada awal waktu, kemudianberbakti kepada orang tua, kemudian jihad di jalanAllah “ Muttafaq alaih

“ Sesungguhnya Rabb kalian berfirman : Siapa yangshalat pada waktunya dan menjaganya serta tidakmelalaikannya karena menganggap remehkedudukannya, maka baginya ada janji dari-Kuuntuk Aku masukkan kedalam syurga “


42. SHALAT BERJAMAAH

“ Shalatnya seseorang dalam jama’ah dibandingshalatnya di rumah dan di pasar nilainya lebihbanyak duapuluh lima derajat, hal yang demikianitu karena jika salah seorang diantara kamumenyempurnakan wudhunya kemudian berjalanmenuju masjid hanya untuk tujuan shalat, niscayamaka setiap langkahnya akan mengangkatderajatnya dan menghapus kesalahannya hinggadia masuk masjid, jika dia telah masuk masjid,maka (pahalanya) dia bagaikan dalam keadaanorang shalat, selama shalat yang membuatnya tidakberanjak, sementara para malaikat mendoakannyaselama dia ditempat shalatnya denganmengucapkan : Yaa Allah, ampunilah dia, Yaa Allahsayangilah dia, Yaa Allah berilah dia taubat, selama dia tidak menyakiti (orang lain) didalamnya dantidak berhadats “ Muttafaq alaih

“ Siapa yang shalat sebanyak empat puluh harisecara berjamaah, dan mendapatkan takbirpertama, dicatat baginya dua kebebasan,kebebasan dari neraka, dan kebebasan dari nifaq(sifat munafiq) “ (Shahih Jami’)


43. BERADA DI BARISAN PERTAMADALAM SHALAT

“ Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapatdalam barisan pertama niscaya mereka akanmelakukan undian (untuk mendapatkannya)”Muslim


44. MENGUCAPKAN AMIN

“ Jika Imam mengucapkan amin maka hendaklahkalian juga mengucapkan amin, karena siapa yangaminnya berbarengan dengan malaikat niscayaakan diampuni baginya dosa sebelumnya”(Muttafaq alaih)


45. UCAPAN MAKMUM DALAM I’TIDAL.

“ Jika Imam berkata : Sami’allahuliman hamidah,maka ucapkanlah: Allahumma rabbana walakalhamdu. Karena siapa yang ucapannya berbarengandengan ucapan malaikat niscaya akan diampunibaginya dosa sebelumnya “ Bukhori


46. SHALAT JUM’AT

“ Siapa yang berwudhu dan menyempurnakanwudhunya kemudian berangkat untuk shalatjum’at, lalu mendengarkan (khutbah) dan diam,niscaya akan diampuni baginya antaranya danantara Jum’at berikutnya ditambah tiga hari[HR Muslim .]


47. BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM’AT

“ Siapa yang mandi pada hari Jum’at dan bersegera(berangkat) dengan berjalan tanpa berkendaraan,lalu mendekati tempat imam dan mendengarkanserta tidak berbuat sia-sia, maka bagi setiaplangkahnya bagaikan pahala amal puasanya danibadahnya selama satu tahun “ Shahih Turmuzi

“ Siapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandijunub kemudian berangkat (pada waktu pertama)maka dia bagaikan berkorban dengan seekor onta,barang siapa yang berangkat pada waktu keduaseakan-akan berkurban dengan satu ekor sapi.Barang siapa berangkat pada waktu yang ketigaseakan-akan berkurban dengan seekor kambingyang bertanduk dan barang siapa yang berangkatpada waktu yang keempat seakan-akan berkurban dengan seekor ayam jago. Barang siapa yangberangkat pada waktu yang kelima seakan-akan diaberkurban dengan satu butir telur dan jika imamkeluar untuk naik mimbar datanglah malaikatuntuk mendengan dzikir[Khutbah]


48. WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUM’AT

“ Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat sa’atsa’atyang jika bertepatan pada waktu seorangmuslim yang sedang sedang shalat meminta kepadaAllah tentang kebaikan niscaya akan Allah berikankepadanya “ Muttafaq alaih


49. SHALAT NAFILAH (SUNNAH)

“ Shalat sunnahnya seseorang yang tidak dilihatmanusia menyerupai shalatnya dia di depanmanusia sebanyak dua puluh lima kali “ ShahihJami’

“ Dua rakaat (sebelum shalat) Fajar lebih baik daridunia beserta isinya “ Muslim

“ Siapa yang secara konsisten melakukan dua belasrakaat (shalat Rawatib) setiap hari dan malamniscaya akan masuk syurga : dua rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sebelum ashar, duarakaat sesudah Maghrib, dua rakaat setelah Isya,dan dua rakaat sebelum Shubuh “ Shahih Nasa’i.


50. SHALAT DUHA

“Setiap tulang persendian kalian harusdishadaqahi, setiap tasbih adalah shadaqah, setiaptahmid adalah shadaqah, setiap tahlil adalahshadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, amarma’ruf adalah shadaqah, nahi munkar adalahshadaqah, yang demikian itu dapat terbalas denganmelakukan dua rakaat shalat Dhuha.


51. SUJUD

“ Tidak ada seorang hamba yang bersujud kepadaAllah sekali sujud saja niscaya Allah tulis baginyadengan sujudnya itu, sebuah kebaikan, dan Diahapus kesalahan-Nya, Dia derajat-Nya.


52. QIYAMULLAIL (TAHAJJUD)

“Hendaklah kalian melakukan qiyamullail karenahal tersebut merupakan kebiasaan orang-orangshaleh sebelum kamu, dapat menghapuskan dosaserta kesalahan dan dapat menyingkirkan penyakitdari badan” (Muslim, shahilul Jami’)

“Jika seseorang membangunkan istrinya padawaktu malam, kemudian mereka berdua shalat,atau dia shalat dua rakaat bersama-sama, makamereka berdua dicatat sebagai orang-orang yangberzikir” (Shahih Targhib)


53. BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUHHINGGA TERBIT MATAHARI

“Siapa yang shalat shubuh berjamaah, kemudian dudukhingga terbit matahari, lalu shalat dua rakaat, makabaginya bagaikan pahala haji dan umroh dengansempurna….dengan sempurna….dengan sempurna ”

“Saya duduk bersama orang-orang yang berzikirsetelah shalat Shubuh hingga terbit matahari lebihsaya sukai dari pada membebaskan empat orangbudak dari Bani Isra’il” (Shahih Abu Daud)


54. BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAHSHALAT ASHAR HINGGA TERBENAMMATAHARI

“Saya duduk bersama satu kaum yang berzikirkepada Allah dari shalat Ashar hingga terbenammatahari lebih saya sukai dari pada membebaskanempat orang budak” (Shahih Abu Daud)


55. ZIKIR TATKALA BANGUN DARIMAJLIS

“Siapa yang duduk dalam majlis yang didalamnyabanyak terdapat senda gurau, kemudian sebelumberanjak dari tempat itu dia mengucapkan:Subhanakallahumma Wabihamdika AsyhaduAllailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atuubu Ilaaik,maka dia akan diampuni atas apa yangdiperbuatnya pada majlisnya tersebut” ShahihTurmuzi.


56. ISTIGHFAR

“ Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatandan menganiaya dirinya. Kemudian ia mohonampun kepada Allah, niscaya ia mendapati AllahPengampun Lagi Maha Penyayang “ (An Nisa 110)

“ Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakanperbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,mereka ingat akan Allah …” (Ali Imran 135)

“Beruntunglah orang yang mendapatkan dalamlembaran (kehidupan)-nya istighfar yang banyak”Shahih Ibnu Majah.

“Setiap hamba yang melakukan suatu dosa,kemudian dia bersuci (berwudhu) dengansempurna, kemudian dia berdiri untukmelaksanakan shalat dua rakaat kemudian istighfar kepada Alloh subhaanahu wa ta’aalaa.pastilah Alloh ampuni buatnya .


57. UCAPAN لا حول ولا قوة إلا بالله

“Perbanyaklah membaca: Laa haula WalaaQuwwata Illah Billah” karena merupakan gudangharta di syurga” (Shahih Ibnu Majah)


58. SHALAWAT KEPADA NABI

“Siapa yang (membaca) shalawat kepadaku sekalisaja maka Allah akan bershalawat (merahmatinya)sepuluh kali dan dihapuskan baginya sepuluhkesalahan serta diangkat untuknya sepuluhderajat” Shahih An Nasa’i.


59. SHOUM

“Puasa (shoum) adalah tameng yang dengannyaseorang hamba berlindung dari api neraka” ShahihAl Jami’

“Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allahjauhkan darinya api neraka sejauh seratus tahunperjalanan [Shohih Al-Jami’]

“Siapa yang melakukan shoum sehari denganmengharap pahala dari Allah ta’ala maka dia masuksyurga” Silsilah Shahihah.


60. SHOUM TIGA HARI SETIAP(PERTENGAHAN) BULAN

“Siapa yang shoum tiga hari setiap bulan maka diaseperti berpuasa sepanjang masa” Shahih Jami’.


......................................................................

BONUS


- SHALAT

“ Seorang hamba jika dia bangun untuk mendirikanshalat, maka didatangkan semua dosanya dandiletakkan diatas kepalanya dan kedua pundaknya,maka setiap kali dia ruku’ dan sujud berjatuhanlah(dosa-dosa itu) darinya “ (Silsilah Shahihah)

“ Seorang hamba disaat sujud kepada Allah niscayaakan Allah tulis baginya satu kebaikan, dandihapus darinya satu kesalahan dan diangkatbaginya satu derajat, maka perbanyaklah kalianuntuk bersujud “ (Shahih Jami’)

“ Sesungguhnya shalat (fardhu) yang lima itumenghapus segala dosa sebagaimana airmenghapus kotoran “ (Shahih Jami’)

“ Siapa yang menyempurnakan wudhusebagaimana yang diperintahkan Allah, (kemudiandia melakukan) shalat-shalat yang difardhukan,niscaya semua itu menjadi penghapus (dosa-dosa)diantara shalat fardhu itu.” Muslim

“ Shalat yang paling afdhal disisi Allah adalahshalat Shubuh pada hari Jum’at secara berjamaah”(Shahih Jami’).


- ZIKIR DAN TASBIH

“Tidak mampukah salah seorang diantara kalianmeraih seribu kebaikan dalam sehari ?, makaberkatalah salah seorang shahabatnya:“Bagaimanakah salah seorang diantara kita meraihseribu kebaikan (dalam sehari) ?. Beliau bersabda:“Ucapkanlah tashbih( سبحان الله وبحمده /Subhanallah)seratus kali, niscaya akan dicatat baginya seribukebaikan dan dihapus baginya seribu keburukan”Muslim

“Ada dua kalimat yang ringan (diucapkan) oleh lisantetapi berat dalam timbangan disisi Allah: Subhanallahwabihamdihi subhanallahil Adzim “ Shahih IbnuMajah.

“Subhanallah Walhamdulillah Walaailaaha IllallahWallahuakbar, (adalah kalimat yang denganmembacanya) akan ditanamkan bagimu sebatangpohon dalam syurga “ Shahih Ibnu Majah


- MENAHAN AMARAH

“ Siapa yang mampu menahan amarah sedangkandia mampu melakukannya, Niscaya Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknyahingga Dia memilihkan untuknya bidadari yangdisukainya “(Shahih Turmuzi)


- SABAR

Tiada lain disempurnakan pahala orang yang sabar dengan tanpa hitungan.[Az-Zumar :10]

Nabi bersabda yang artinya :Orang beriman sungguh menakjubkan, Semuaperkaranya baik baginya, dan hal tersebut tidakterjadi kecuali bagi seorang mu’min, jika diamendapatkan kebaikan dia bersyukur karena itubaik baginya, dan jika dia mendapatkan keburukandia bersabar, karena itu baik baginya (Muslim)

..................................................................


Ref: facebook hidayah-illahiDitulis Oleh : Wahyu Winoto, S.Pd. Hari: 2:37:00 AM Kategori:

0 komentar: